Menu

Vedtægter

 

VEDTÆGTER

FOR

BOLDKLUBBEN VEST RØDOVRE

 

1. Klubben er stiftet d. 3. juni 1959. Hjemsted er Rødovre Kommune.

2. Klubbens formål er at fremme ungdoms- og idrætsarbejdet i Kommunen.

Som medlem kan optages enhver som opfylder de af generalforsamlingen fastsatte betingelser og i øvrigt går ind for klubbens formulerede formål.

Klubben er medlem af SBU, DIF samt FIR.

 

 3. Klubben afholder ordinær generalforsamling én gang årligt i marts / april måned, hvor regnskabet fremlægges i revideret stand, og valg af bestyrelses medlemmer finder sted. Indvarsling til den ordinære generalforsamling finder sted med 14 dages varsel.

Ungdomsafdelingen kan stille med 2 repræsentanter, som kan deltage i generalforsamlingen som stemmeberettigede repræsentanter

Passive medlemmer kan deltage, men uden stemmeret.

Medlemmer som er fyldt 16 år på dagen for generalforsamlingens afvikling har stemmeret.

Regnskab fremlægges i revideret stand til forsamlingens godkendelse

Budget for kommende år fremlægges til forsamlingens orientering

 

Kontingentets størrelse og betaling fastsættes af generalforsamlingen

 

Valg:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen.

2 medlemmer i ulige år

3 medlemmer i lige år

1 suppleant vælges for 1 år ad gangen

1 revisor vælges for 1 år ad gangen

  

Spørgsmål vedr. vedtægter afgøres med 2/3 majoritet, øvrige spørgsmål med simpelt flertal af de på generalforsamlingen fremmødte.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter generalforsamlingen med valg af :

  • Formand
  • Kasserer
  • Bestyrelsesmedlem
  • Bestyrelsesmedlem
  • Bestyrelsesmedlem
  • Suppleant

     Valget offentliggøres på hjemmesiden samt ved opslag i klubben.    
     

4. Bestyrelsen er klubbens officielle repræsentanter overfor kommunen og øvrige samarbejdspartnere.

 

5. Klubbens økonomiske midler skal opbevares på bankkonto (nemkonto)

Formand og kasserer har i fællesskab råderet over klubbens økonomi

 

6. Revision finder sted efter revisors skøn, men mindst én gang årligt

 

7. Bestyrelsen er alene økonomisk ansvarlig for de til enhver tid værende aktiver i klubben. Intet medlem har krav på andel i klubbens ejendele eller kontante beholdning.

 

8. Ekstraordinær generalforsamling finder sted såfremt

-          mindst halvdelen af medlemmerne anmoder herom, anmodningen skal være skriftlig til bestyrelsen og være underskrevet af mindst halvdelen af klubbens medlemmer

-          bestyrelsen skønner det nødvendigt

 

9. Spørgsmål om klubbens opløsning følger ovennævnte, dog kan klubben ikke opløses, såfremt mindst 25 medlemmer ønsker klubben bevaret

Opløses klubben tilfalder rekvisitter og klubbens økonomi AAB 43 til gavn for fortsat fremme af ungdoms- og idrætslivet i området.

 

10. Man kan ikke deltage i klubbens aktiviteter, herunder træning, kampe, besluttende møder eller øvrige aktiviteter, hvis man ikke har betalt sin kontingent til den første kontingentfrist eller man har indgået aftale med kassereren om betaling.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, såfremt dette ikke overholder sine forpligtelser overfor klubben, eller hvis pågældende udviser en opførsel eller adfærd som ikke er i overensstemmelse med klubbens formål og interesser.

 

Disse vedtægter er sidst revideret 24. august 2010

Luk